Richard H Dana, Jr

Richard H Dana, Jr

1815 - 1882